เว็บไซต์ กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1
ปรับขนาดตัวอักษร
A+ | A- | Reset
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้ง และพื้นที่รับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ (vision)
หน้าที่การงาน
ผู้บังคับบัญชา
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลด
ศูนย์ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภ.๑
เกี่ยวกับตำรวจภูธรภาค 1
เว็บไซต์ตำรวจภูธรภาค 1
ภ.จว.สมุทรปราการ
ภ.จว.นนทบุรี
ภ.จว.ปทุมธานี
ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
ภ.จว.อ่างทอง
ภ.จว.สิงห์บุรี
ภ.จว.ชัยนาท
ภ.จว.สระบุรี
ภ.จว.ลพบุรี
ศสส.ภ.1
ภาพโรงพักในอดีต
มุมนักสืบ
ประกาศคนหาย
ทะเบียนรถยนต์
คำพิพากษาศาลฎีกา
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
รหัสไปรษณีย์
ราชกิจจานุเบกษา
พจนานุกรม
หนังสือพิมพ์

32027.jpg - 4.06 Kb
31947.jpg - 3.67 Kb
4.gif - 5.19 Kb
1.gif - 4.66 Kb
2.gif - 3.76 Kb
3.gif - 4.90 Kb
30704.jpg - 4.36 Kb

หน้าหลัก arrow ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ ส่งเมล

สรุปความเป็นมาของ ตำรวจภูธรภาค 1  และกองบังคับการอำนวยการ ฯ

 1.      ปี 2503 พ.ร.ฎ แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2503 แบ่งส่วนการกรมตำรวจ เป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดย กองบัญชาการตำรวจภูธร เป็นส่วนราชการบริหารส่วนกลาง มีกองบังคับการตำรวจภูธรเขตประจำเขต 9 เขต คือ กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 1-9  ซึ่งกองบังคับการตำรวจภูธรเขต 1 ตั้งที่ จว.พระนครศรีอยุธยา มีเขตอำนาจการรับผิดชอบและพื้นที่การปกครองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สระบุรี, ปทุมธานี, นนทบุรี, และสมุทรปราการ โดยทุกกองบังคับการฯ มีกองกำกับการตำรวจวิทยาการ, กองกำกับการตำรวจชายแดนเขต และกองกำกับการตำรวจภูธรเขต
-          ฝ่ายอำนวยการ ของกองบัญชาการตำรวจภูธร เป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ ประกอบด้วย

(1)   กองกำกับการ 1 แบ่งเป็น 4 แผนก ได้แก่ แผนกกลาง แผนกทะเบียนประวัติและจัดกำลัง แผนกสวัสดิการ และแผนกการเงินและพัสดุ
(2)   กองกำกับการ 2 แบ่งเป็น 4 แผนก ได้แก่ แผนกสืบสวนและสอบสวน แผนกศูนย์ร่วมข่าว แผนกสถิติวิจัยและแผนการณ์ และ แผนกคดีและวินัย
(3)   ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรชายแดน แบ่งเป็น 4 กองกำกับการ ได้แก่ กองกำกับการกำลังพล,กองกำกับการข่าว, กองกำกับการยุทธศาสตร์และการฝึก และ กองกำกับการส่งกำลังบำรุง
(4)   ฝ่ายสนับสนุนตำรวจภูธรชายแดน แบ่งเป็น 4 กองกำกับการ ได้แก่ กองกำกับการบินลำเลียง,  กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศ, กองกำกับการสื่อสาร, และกองกำกับการพลาธิการ

-          ฝ่ายอำนวยการ ของกองบังคับการตำรวจภูธรเขต เป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ ได้แก่ กองกำกับการตำรวจภูธรเขต

2.      ปี 2508 พ.ร.ฎ แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2508 ยกเลิก พ.ร.ฎ แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2503 โดยส่วนของกองบัญชาการตำรวจภูธร มีส่วนราชการเหมือนกันกับการแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจปี พ.ศ.2503 ข้างต้น
3.      ปี 2515  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 130 ยกเลิก พ.ร.ฎ แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2508  ในส่วนของ กองบัญชาการตำรวจภูธร และกำหนดให้ กองบัญชาการตำรวจภูธร มีส่วนราชการ ดังนี้                  
3.1 ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธร มีฐานะเป็นกองบังคับการ แบ่งเป็น 5 กองกำกับการ ได้แก่
                      
(1) กองกำกับการกำลังพล แบ่งเป็น 4 แผนก ได้แก่ แผนกกลาง, แผนกทะเบียนประวัติและจัดกำลัง, แผนกวินัย และแผนกสวัสดิการ
                      
(2) กองกำกับการข่าว แบ่งเป็น 4 แผนก ได้แก่ แผนกธุรการและจัดเก็บเอกสาร แผนกรายงานและกระจายข่าว, แผนกวิเคราะห์ข่าว และ แผนกปฏิบัติการข่าว
                     
(3) กองกำกับการยุทธการ แบ่งเป็น 4 แผนก ได้แก่ แผนกแผนและยุทธการ แผนกสถิติและวิจัย แผนกปฏิบัติการจิตวิทยา และ แผนกศึกษาและฝึกอบรม
                     
(4) กองกำกับการส่งกำลังบำรุง แบ่งเป็น 4 แผนก ได้แก่ แผนกพลาธิการ แผนกขนส่งและสื่อสาร แผนกการเงิน และ แผนกการแพทย์
                     
(5) กองกำกับการปราบปรามภูธร แบ่งเป็น 4 แผนก ได้แก่ แผนก 1,  แผนก 2, แผนก 3 และ แผนก 4
                  
3.2 กองบังคับการตำรวจภูธรเขตประจำเขต 9 เขต คือ กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 1-9 ซึ่งกองบังคับการตำรวจภูธรเขต 1 ตั้งที่ จว.พระนครศรีอยุธยา มีเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองใน จว.พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สระบุรี, ปทุมธานี นนทบุรี  และ  สมุทรปราการ โดยทุกกองบังคับการฯ มีกองกำกับการตำรวจวิทยาการ และกองกำกับการตำรวจภูธรเขต
  

- ฝ่ายอำนวยการ ของกองบังคับการตำรวจภูธรเขต เป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ ได้แก่ กองกำกับการตำรวจภูธรเขต                        
               
อนึ่ง สำหรับในส่วนของตำรวจภูธรชายแดน และตำรวจภูธรชายแดนเขต ที่เคยเป็นส่วนราชการขึ้นการบังคับบัญชากับ กองบัญชาการตำรวจภูธร ได้แบ่งส่วนราชการใหม่ขึ้นกับราชการบริหารส่วนกลาง มีฐานะเป็นกองบัญชาการ เรียกว่า กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
         

4 ปี 2519  พ.ร.ฎ แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2519  ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 130 ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจภูธร และกำหนดให้กองบัญชาการตำรวจภูธร มี 4 กองบัญชาการ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจภูธร 1
4  โดยในแต่ละกองบัญชาการตำรวจภูธร มีส่วนราชการ ได้แก่ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธร กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร และกองบังคับการกิจการพิเศษตำรวจภูธร โดยกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มีเขตอำนาจการรับผิดชอบและพื้นที่ในการปกครองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สระบุรี, ปทุมธานี, นนทบุรี,   สมุทรปราการ,   ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา  ,นครนายก,  ปราจีนบุรี,  ระยอง,  จันทบุรี,  ตราด,  นครปฐม,  ราชบุรี,  สุพรรณบุรี,  กาญจนบุรี,  เพชรบุรี,  ประจวบคีรีขันธ์,  สมุทรสาคร, และสมุทรสงคราม รวม 24 จังหวัด
                   

-  ฝ่ายอำนวยการ ของกองบัญชาการตำรวจภูธร  เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ ได้แก่ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธร ประกอบด้วย 4 กองกำกับการ ดังนี้                   
1. กองกำกับการกำลังพล แบ่งเป็น 4 แผนก ได้แก่ แผนกธุรการ แผนกทะเบียนประวัติและจัดกำลัง แผนกคดีและวินัย และ แผนกสวัสดิการ
                     
2. กองกำกับการข่าว แบ่งเป็น 4 แผนก ได้แก่ แผนกธุรการ แผนกรายงานและกระจายข่าว  แผนกวิเคราะห์ข่าว และ แผนกปฏิบัติการข่าว
                      
3. กองกำกับการยุทธการ แบ่งเป็น 4 แผนก ได้แก่ แผนกธุรการ แผนกแผนและยุทธการ  แผนกสถิติและวิจัย และ แผนกศึกษาและฝึกอบรม
                      
4. กองกำกับการส่งกำลังบำรุง แบ่งเป็น 4 แผนก ได้แก่ แผนกธุรการ แผนกแผนปฏิบัติการ แผนกพลาธิการ  และ แผนกส่งกำลังบำรุง
         

 5. ปี 2519  คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 45 ยกเลิก พ.ร.ฎ แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2519 ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจภูธร และกำหนดให้กองบัญชาการตำรวจภูธร มี 4 กองบัญชาการ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจภูธร 1 4 ตามเดิม โดยในแต่ละกองบัญชาการตำรวจภูธร มีส่วนราชการ ได้แก่ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธร กองบังคับการตำรวจภูธร จำนวน 3 กองบังคับการ และกองกำกับการสืบสวนสอบสวน                   -

- ฝ่ายอำนวยการ ของกองบัญชาการตำรวจภูธร  เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ ได้แก่ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธร ประกอบด้วย 5 กองกำกับการ ดังนี้                    

1. กองกำกับการกำลังพล แบ่งเป็น 5 แผนก ได้แก่ แผนกธุรการ แผนกทะเบียนพลแผนกประวัติและจัดกำลัง แผนกวินัย และ แผนกสวัสดิการ
                     
2. กองกำกับการข่าว แบ่งเป็น 5 แผนก ได้แก่ แผนกธุรการ  แผนกรายงานและกระจายข่าว   แผนกสถิติคดีอาญาและข้อมูล   แผนกวิเคราะห์ข่าว  และ แผนกปฏิบัติการข่าว
                      
3. กองกำกับการยุทธการ แบ่งเป็น 5 แผนก ได้แก่ แผนกธุรการ แผนกแผนอาชญากรรม  แผนกแผนรักษาความมั่นคงและปลอดภัย  แผนกวิจัยและวางแผนพัฒนา  และ แผนกศึกษาและฝึกอบรม
                      
4. กองกำกับการส่งกำลังบำรุง แบ่งเป็น 8 แผนก ได้แก่ แผนกธุรการ แผนกแผนกำลังบำรุง แผนกงบประมาณ  แผนกการเงิน   แผนกพลาธิการ  และ แผนกยานพาหนะและขนส่ง แผนกสื่อสาร และแผนกการแพทย์
                   5. กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและประชาชน แบ่งเป็น 7 แผนก ได้แก่ แผนกธุรการ  แผนกสถิติวิจัยและวางแผน  แผนกมวลชนสัมพันธ์  แผนกกิจกรรมนักเรียน  แผนกกิจกรรมเยาวชน  แผนกศึกษาอบรมและเผยแพร่ และแผนกควบคุมสงเคราะห์คุ้มครองเด็กและเยาวชน                  

- สำหรับ กองบังคับการตำรวจภูธร จำนวน 3 กองบังคับการ ของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ซึ่งรับผิดชอบ 24 จังหวัด มีดังนี้
                  
(1) กองบังคับการตำรวจภูธร 1 มีเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี ปทุมธานี และ นนทบุรี รวมจำนวน 8 จังหวัด
                  
(2) กองบังคับการตำรวจภูธร 2 มีเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองในจังหวัด
สมุทรปราการ   ชลบุรี ฉะเชิงเทรา  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง  จันทบุรี และ ตราด รวมจำนวน 8 จังหวัด
                  
(3) กองบังคับการตำรวจภูธร 3 มีเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองในจังหวัดนครปฐม  ราชบุรี  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวมจำนวน 8 จังหวัด
                   โดยในแต่ละกองบังคับการตำรวจภูธร มีส่วนราชการประกอบด้วย กองกำกับการอำนวยการ  กองกำกับการสืบสวนสอบสวน และกองกำกับการวิทยาการ         

6. ปี 2536  พ.ร.ฎ แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2536 ยุบเลิกกองบัญชาการตำรวจภูธร 1
4 และหน่วยงานในสังกัดยุบเลิกการแบ่งเขตตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค จัดตั้งกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1 9 ขึ้น เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ โดยกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1 มีเขตอำนาจการรับผิดชอบในท้องที่พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี ปทุมธานี และ นนทบุรี และสมุทรปราการ
         

7 ปี 2539  พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2539 ยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการ และแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยตำรวจภูธรภาค เป็นราชการบริหารส่วนกลาง มีฐานะเป็นกองบัญชาการ ได้แก่ ตำรวจภูธรภาค 1-9 และมีกองบังคับการอำนวยการ และกองกำกับการสืบสวนสอบสวน โดยตำรวจภูธรภาค 1 มีเขตอำนาจการรับผิดชอบในท้องที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, ชัยนท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สระบุรี,ปทุมธานี, นนทบุรี และ สมุทรปราการ รวม 9 จงหวัด
          สำหรับ กองบังคับการอำนวยการ แบ่งเป็น 5 กองกำกับการ ได้แก่ กองกำกับการ 1-5          

8. ปี 2541 พ.ร.ฎ.โอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย  ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ 17 ต.ค. 2541
         

9. ปี 2548  พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 และ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 โดย ตำรวจภูธรภาค 1-9 ตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด แบ่งเป็นดังนี้
         
(1) กองบังคับการอำนวยการ ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ 1-5
         
(2) ตำรวจภูธรจังหวัด ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงามสืบสวน กลุ่มงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร
          (3) ศูนย์สืบสวนสอบสวน ประกอบด้วย กลุ่มงานสืบสวน กลุ่มงานสอบสวน กองกับการ ปฏิบัติการพิเศษ กลุ่มงานสวัสิดภาพเด็กฯ         
(4) ศูนย์ฝึกอบรม
         
(5) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  

                                            
**********************************************************  

ถัดไป >