เว็บไซต์ กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1
ปรับขนาดตัวอักษร
A+ | A- | Reset
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้ง และพื้นที่รับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ (vision)
หน้าที่การงาน
ผู้บังคับบัญชา
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลด
ศูนย์ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภ.๑
เกี่ยวกับตำรวจภูธรภาค 1
เว็บไซต์ตำรวจภูธรภาค 1
ภ.จว.สมุทรปราการ
ภ.จว.นนทบุรี
ภ.จว.ปทุมธานี
ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
ภ.จว.อ่างทอง
ภ.จว.สิงห์บุรี
ภ.จว.ชัยนาท
ภ.จว.สระบุรี
ภ.จว.ลพบุรี
ศสส.ภ.1
ภาพโรงพักในอดีต
มุมนักสืบ
ประกาศคนหาย
ทะเบียนรถยนต์
คำพิพากษาศาลฎีกา
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
รหัสไปรษณีย์
ราชกิจจานุเบกษา
พจนานุกรม
หนังสือพิมพ์

32027.jpg - 4.06 Kb
31947.jpg - 3.67 Kb
4.gif - 5.19 Kb
1.gif - 4.66 Kb
2.gif - 3.76 Kb
3.gif - 4.90 Kb
30704.jpg - 4.36 Kb

หน้าหลัก
ฝ่ายอำนวยการ 8 บก.อก.ภ.1 PDF พิมพ์ ส่งเมล

8. ฝ่ายอำนวยการ 8 (กิจการต่างประเทศ) กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1

 

8)  ฝ่ายอำนวยการ 8 มีหน้าที่และความรับผิดขอบเกี่ยวกับงานกิจการต่างประเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
 1)  งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า –ออก ของฝ่ายอำนวยการ 8
 2)  งานวิเทศสัมพันธ์
 3)  จัดเก็บรวบรวมเอกสาร ข่าวต่าง ๆ จากต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในข้อมูล หรือประโยชน์ของการพัฒนาหน่วยงานในตำรวจภูธรภาค
 4)  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจภูธรภาคกับตำรวจหรือองค์การต่างประเทศ
 5)  ดำเนินการเกี่ยวกับการต้อนรับตำรวจหรือองค์การต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาดูงานของตำรวจภูธรภาค
 6)  ดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจขอลาศึกษาต่อต่างประเทศ
 7)  ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องตำรวจขอลาไปศึกษาดูงาน หรือเดินทางไปต่างประเทศ
8)  ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมหรือช่วยเหลืองานแปลและล่าม
9)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
10) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

(9)  ฝ่ายอำนวยการ 9 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
 1)  งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า-ออกของฝ่ายอำนวยการ 9
 2)  เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธรภาค โดยรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่สอบถามข้อมูล
 3)  ประมวลเหตุการณ์ประจำวันและเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค
 4)  วางระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล ทั้งทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 5)  ประสานงาน อำนวยการ และเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลทั้งหมดทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จัดส่งข้อมูลและจัดการกับข้อมูลตามระเบียบที่กำหนด
 6)  รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลโดยกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ การกำหนดรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งภายในศูนย์และลูกข่ายของสถานีเครือข่าย ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
 7)  ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ นอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และบำรุงรักษาระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลไว้แล้ว
 8)  ประสานงานและร่วมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและระบบการสื่อสารข้อมูล
 9)  ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมีระบบฐานข้อมูล การพัฒนา และการบำรุงรักษาฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ
 10) พัฒนา บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ คือ
  10.1  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์หลัก ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) และระบบสั่งการที่ศูนย์เครือข่ายท้องถิ่นประจำสถานีตำรวจและตำรวจภูธรภาค ระบบสื่อสารข้อมูลไร้สายแบบดิจิตอล (Digital Wireless Data Communication) รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ
  10.2  ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ งานปรับแต่งโปรแกรมของระบบคอมพิวเตอร์ทุกระบบที่เกี่ยวข้อง
 11)  การปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ
 12)  พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมของฝ่ายอำนวยการ 9 รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ในตำรวจภูธรภาคให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ
 13)  ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ตลอดจนการติดตั้งและย้ายเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ – ส่งวิทยุ วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่น ๆ ในตำรวจภูธรภาค
 14)  ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ – ส่งวิทยุ และวิทยุโทรศัพท์ให้กับยานพาหนะสถานีตำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาคหรือศูนย์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ
 15)  อำนวยการให้มีเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร
 16)  พิจารณาวางแผน อำนวยการ กำกับ ดูแล และช่วยเหลือในการจัดหาคลื่นความถี่ของเครื่องมือสื่อสารในตำรวจภูธรภาค
 17)  ประสานงานกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยและวางแผนของตำรวจภูธรภาคเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ร่วมในการไปตรวจราชการประจำปีของตำรวจภูธรภาค เพื่อตรวจสอบและควบคุมดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยีซึ่งประจำอยู่ในสถานีตำรวจและหน่วยงานทุกหน่วยงานในตำรวจภูธรภาคแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 18)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 19)  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบ กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1